Vedtægter for Fonden Vokslev Kultur- & Forsamlingshus

Vedtægter som PDF Redegørelse for god fondsledelse, som PDF

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1. Fondens navn er Fonden Vokslev Kultur- og Forsamlingshus.
1.2. Fondens hjemsted er Aalborg Kommune.
1.3. Fonden er stiftet af Vokslev Sparekasses Fond under likvidation og Vokslev Forsamlingshus under
likvidation.


2. FORMÅL
2.1. Fondens formål er at erhverve ejendommen matr.nr. 2 a Vokslev By, Vokslev, beliggende Hobrovej
97 A, 9240 Nibe og drive ejendommen som kultur- og aktivitetshus til glæde for lokalsamfundet,
herunder ved udlejning af lokaler til sportsaktiviteter og andre fritidsaktiviteter, til aftenskolekurser
og forsamlingshusaktiviteter af social- og samskabende karakter samt til lignende aktiviteter.
2.2. Fondens formål er derudover at skabe mulighed for fællesskab, samvær og aktivitet i lokalområdet.


3. GRUNDKAPITAL
3.1. Grundkapitalen udgør kr. 1.200.000 og er indbetalt kontant.
3.2. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.


4. FORHOLDET TIL STIFTER
4.1. Der er ikke tillagt stifter særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.
4.2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

 

5. BESTYRELSEN
5.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 - 8 medlemmer efter bestyrelsens bestemmelse.
5.2. Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring inden for Fondens
formål.
5.2.1. To bestyrelsesmedlemmer bør have indsigt i lokalområdets fritids- og sportsaktiviteter.
5.2.2. Et bestyrelsesmedlem bør have økonomisk indsigt, herunder såvel driftsøkonomisk som finansielt,
særligt i relation til udlejning af fast ejendom.
5.2.3. Et bestyrelsesmedlem bør have indsigt i drift og vedligeholdelse af fast ejendom.
5.2.4. Et bestyrelsesmedlemmer bør have indsigt i fondsreglerne.
5.3. Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af mindst to uafhængige medlemmer, så Fonden har en i forhold
til stifter selvstændig ledelse.
5.4. Bestyrelsen supplerer sig selv. Ved et bestyrelsesmedlems fratræden udpeger de resterende bestyrelsesmedlemmer
et nyt bestyrelsesmedlem i henhold til vedtægtens pkt. 5.2.
5.5. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode på 4 år. Genudpegning kan finde sted, dog
maksimalt tre gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet.
5.6. Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den
pågældende fylder 75 år.
5.7. I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeges der straks et nyt
medlem for den resterende periode.
5.8. I umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor bestyrelsen
konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
5.9. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4
gange om året.
5.10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer
beslutning ved simpelt stemmeflertal, med mindre vedtægerne eller lovgivningen foreskriver
særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
5.11. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende
medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin
mening indført i protokollen.
5.12. Bestyrelsen skal på et møde hvert år informere borgerne i lokalområdet om Fondens virke og økonomi.
Invitation til mødet skal ske med mindst 3 ugers varsel i et offentligt tilgængeligt nyhedsmedie.

 

6. TEGNINGSFORHOLD
6.1. Fonden Vokslev Kultur- og Forsamlingshus tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem
af bestyrelsen, af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse.
6.2. Bestyrelsen kan meddele prokura.


7. ÅRSREGNSKABSMØDE
7.1. Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmødet) hvert år inden den 1. maj, hvor
bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.
7.2. Mødet afholdes i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens
bestemmelse.
7.3. Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:
   a. Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden.
   b. Godkendelse af Fondens årsrapport.
   c. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden, til uddelinger i henhold
      til vedtægter, eller til dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
   d. Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye
      udpegede medlemmer.
   e. Fastsættelse af evt. vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.
   f. Valg af revisor.

8. ANBRINGELSE AF AKTIVER
8.1. Det er bestyrelsens ansvar, at Fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende
vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende
afkast.
8.2. Bestyrelsen kan beslutte at sælge Fondens ejendom nævnt i vedtægtens pkt. 2.1., hvis det er bestyrelsens
vurdering, at en sådan disposition er af væsentlig betydning for Fondens fortsatte eksistens
og/eller udvikling. En sådan disposition kræver samtykke fra Fondsmyndigheden.


9. ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.
9.1. Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til Årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver
og efter fradrag af henlæggelser i henhold Årsregnskabsloven skal anvendes til konsolidering,
til ejendommens drift og udvikling og til at yde støtte til almennyttige og velgørende formål i lokalområdet,
herunder ved at yde støtte til de foreninger der anvender Fondens ejendom til sports-, fritids-
og forsamlingshusaktiviteter.
9.2. Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelse af de disponible beløb, herunder med hensyn til
om man i et givent år skal anvende alle de frie reserver eller kun en del heraf.


10. VEDERLAG TIL BESTYRELSEN
10.1. Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for
sædvanligt efter hvervets art og omfang, og hvad der må anses forsvarligt i forhold til Fondens
økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.


11. REGNSKABSÅR
11.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.
11.2. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og til den 31. december 2021.


12. ÅRSRAPPORT OG REVISION AF ÅRSREGNSKABET
12.1. Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabslovens
bestemmelser.
12.2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af Fonden, herunder Fondens aktiver og passiver, den
finansielle stilling samt resultat.
12.3. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
12.4. Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor. Revisor
vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.


13. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN
13.1. Ændring af vedtægten kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for
ændringen.
13.2. En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra Fondsmyndigheden og
eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.


14. OPLØSNING AF FONDEN
14.1. Beslutning om opløsning af Fonden kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer i bestyrelsen
stemmer for beslutningen. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til Fondsmyndigheden
indstille en likvidator til at forestå likvidationen af Fonden.
14.2. En opløsning af Fonden kræver Fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.
14.3. I tilfælde af opløsning skal Fondens midler anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen
i pkt. 2.
14.4. Ingen del af Fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren.
14.5. Anvendelse af likvidationsprovenuet skal godkendes af Fondsmyndigheden.


                                                    - - - o 0 o - - -


Således vedtaget ved stiftelse af Fonden Vokslev Kultur- og Forsamlingshus den 25. august 2020
______________________________ ______________________________
Niels Munk                                        Poul Erik Christensen
______________________________ _______________________________
Albert Fristrup Andersen                     Astrid Fruensgaard Prip
______________________________ _______________________________
Jens Askehave                                   Kathrine Lindegaard Gellert
______________________________
Dennis Nørholt