Vokslev Goes Wild

Lokalforeningerne i Vokslev ønskede flottere skråninger

Skråningerne langs Hobrovej har altid stående uplejet hen med græs og diverse ukrudtsplanter som fremtrædende elementer. På skråningen overfor kirken var tillige rigtig mange vildskud af primært elm. Vejrabatterne og skråningerne er kommunale arealer, som blev slået hvert efterår. Vildskudene blev ligeledes skåret ned hvert år, men kom igen større og større.

Allerede i 2010 forsøgte Vokslev Samråd at få skråningerne forskønnet. På et møde med kommunens Park & Natur-afdeling blev der faktisk besluttet at skråningerne skulle tilplantes med prydbuske. Samrådet blev derfor meget skuffet, da kommunen i stedet blot valgte at lægge påskeliljeløg i spredt afstand. Med årene blev der imidlertid flere og flere påskeliljer, og de mange gule blomster blev efterhånden et populært og opløftende  indslag i gadebilledet.

Sådan var situationen også i foråret 2016, hvor byens foreninger på et fællesmøde besluttede, at Vokslev Samråd skulle forsøge at få plantet endnu flere blomster på skråningerne. Derfor søgte Samrådet Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i Aalborg Kommunes landdistrikt (i daglig tale blot forskønnelsespuljen) om at få prækvalificeret projektet Vokslev - Kommunens blomstrende landsby.

Prækvalificering af projektet - Kommunens blomstrende landsby

3. juni 2016 blev projektet - sammen med 10 andre projekter - prækvalificeret til videreudvikling på den betingelse, at det skulle undersøges om tilplantningen kunne ske med naturlige vækster, urter eller lignende, da man frygtede at arealerne blev for "haveartige". Endvidere måtte der ikke anvendes pesticider (fx Roundup), ligesom beplantningen skulle ske efter gæsteprincippet. Dvs. at Samrådet skal fjerne og evt. retablere beplantningen, hvis kommunen fx ønsker at grave ledninger ned i arealerne.

Efter prækvalifikationen fik projektet tilknyttet en landdistriktskonsulent og en parkforvalter fra Park & Natur. Disse to skulle sammen med Samrådets arbejdsgruppe, bestående af Palle Bruus, Finn Nielsen, Jeanette Pedersen, Karen Bech og Leo Helmer, udarbejde et færdigt projekt incl. økonomisk overslag mm. inden 7. november 2016. Derefter ville projektet - i konkurrence med de 10 andre prækvalificerede projekter - blive bedømt, og måske opnå penge til en gennemførelse.

I løbet af processen blev det mere og mere tydeligt, at professionel assistance var nødvendigt. Vokslev Samråd fik lov til at vente med at sende færdigt projekt ind til nov. 2017, så man i mellemtiden kunne søge AKA-puljen om penge til den professionelle assistance.

De fleste havearkitekter har stor viden om haveplanter, hvorimod naturlige vækster og urter falder noget udenfor deres normale arbejdsområde. På kommunens opfordring blev have- og landskabsarkitekt Anne Brandt fra Mygind kontaktet. Anne Brandt tilbød i samarbejde med arbejdsgruppen at udarbejde et projekt for kr. 44.500. Imidlertid ville AKA-puljen kun støtte med kr. 20.000, idet man mente en lokal havearkitekt ville være langt biligere. I bagklogskabens klare lys burde AKA-ansøgningen selvfølgelig have indeholdt en forklaring på, hvorfor lige netop Anne Brandt var blevet udvalgt.

Vokslev Samråd ville imidlertid projektet så meget, at man valgte selv at betale forskelsbeløbet på kr. 24.500.

Kr. 350.000 i støtte fra forskønnelsespuljen

15. december 2017 tildelte forskønnelsespuljen kr. 350.000 til projektet, som Anne Brandt i mellemtiden havde omdøbt til Vokslev Goes Wild, sandsynligvis inspireret af at kommunen netop havde offentliggjort Rig natur i Aalborg Kommune - en strategi for biodiversitet.  Den nye planstrategi indeholdt også et afsnit om etablering af blomsterenge i kommunale vejrabatter. I Park & Naturs indstillingsskrivelse til bedømmelsesudvalget blev stort set alle delelementer i projektet kritiseret eller forkastet. I stedet blev etablering af blomsterenge anbefalet, så planstrategiens retningslinjer kunne blive afprøvet i praksis.

Støttetilsagnet blev derfor modtaget med blandede følelser af arbejdsgruppen, som også dog mødte op til første arbejdsmøde med åbent sind om end med en stor portion skepsis. Hvis en blomstereng virkelig skal kunne fungere godt gennem mange år, kræver det en meget sandet og mager jord, som på en amerikansk prærie. Ikke en tung og kvælstofholdig lerjord, som der findes i Vokslev. 

I arbejdsmøderne deltog udover Samrådets arbejdsgruppe, landdistriktskonsulenten, parkforvalteren og kommunens gartner, som Samrådet havde bedt om at udføre opgaven. Hurtigt blev man enige om, at Anne Brandts projekt skulle være det grundlæggende udgangspunkt, men parkforvalter og gartner udtrykte stor bekymring for at flere af de beskrevne planter ville blive udkonkurreret af skvalderkål etc., ligesom projektet i øvrigt var meget pasningskrævende. Mange forskellige løsningsforslag blev derfor drøftet rigtig, rigtig mange gange.

Tusindvis af stauder, løg og frøplanter

Resultatet blev et projekt med kun nogle ganske få delelementer aht. pasningsomfanget, ligesom de mest sarte vækster på skråningerne blev fravalgt. De mange vildskud blev fræset væk, og 20 cm af det øverste muldlag blev kørt væk, og erstattet af ny ukrudtsfri muld. Desuden blev der udlagt bionedbrydelig ukrudtsdug, hvori der blev udskåret 1,00 x 1,50 cm huller som plantehuller. Ukrudtsdugen, som forsvinder efter ca. 5 år, skal holde det aggressive ukrudt væk fra de nye planter, indtil de har fået ordentlig fat. 

Plantehullerne er blevet tilplantet på 4 forskellige måder:

Type A: 5 stk. Daglilje  ”Hemerocallis liliosphodelus” – frø af natviol ” Hesperis matronalis” til 1,0 m2 – 4 stk. middelhavsprydløg ”Allium Sphaerocephalon” lagt med god afstand.

Type B: 2 stk. Engstorkenæb ”Geranium pratense” - 3 stk. Dagpragtstjerne ”Silene diocia” - 4 stk. middelhavsprydløg ”Allium Sphaerocephalon” lagt med god afstand.

Type C: 2 stk. Mjødurt ”Filipendula ulmaria” – 3 stk. Nældebladet klokke ”Campanula trachelium” - frø af Akeleje “Aqulegia vulgaris” til 1,0 m2 - 4 stk. middelhavsprydløg ”Allium Sphaerocephalon” lagt med god afstand.

Type D: 5 stk. Løvefod (Alchemilla mollis) – frø af natviol ” Hesperis matronalis” til 1,0 m2 - 4 stk. middelhavsprydløg ”Allium Sphaerocephalon” lagt med god afstand.

Der er således plantet 800 stk. planter og lagt 640 stk. middelhavsprydløg.

Hvert år i august måned skæres alle væksterne ned. De bliver liggende på stedet og tørrer i ca. 14 dage. De nu tørrede frø rystes ud over hele skråningsarealet, så der også året efter vil vare et rigt blomsterflor. Frøene skulle gerne kunne spire også i det græstæppe der selvfølgelig vil opstå. 

Desuden er der lagt 3.000 stk. nye påskeliljeløg spredt over hele arealet, idet de eksisterende løg sandsynligvis alle er skrællet væk sammen med fjernelsen af det øverste 20 cm jordlag.

I hver ende af Vokslev By er der plantet en lille række (3 stk.) vintereg på hver side af vejen, som er tænkt som en slags naturlig byport. Vinteregene er planet som små "heistere", som er små træer, som endnu ikke er opstammet. Årsagen til dette valg er, at heistere har lettere ved at få ordentlig rodfæste end større træer. Tidligere plantede egetræer i byens vestlige ende er nemlig for længst døde. Opstamningen af egetræerne har Aalborg Kommune lovet at tage sig af.

Projektet blev i øvrigt udført for "kun" kr. 240.000.

Mange af byens borgere har allerede på nuværende tilkendegivet, at ville hjælpe med pasningen af de nye blomsterskråninger, og til foråret 2019 vil der i byens forsamlingshus blive afholdt informationsmøde, hvor forhåbentlig endnu flere melder sig som passere af Vokslevs nye kendetegn - ved siden af Huul Mølle og kunstværket - De syv sind - af Erland Knudssøn Madsen.